Niniejsza polityka określa warunki dotyczące użytkowania strony internetowej www.oro-karton.pl ( Strona ) i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie z zasobów Strony oznacza akceptację poniższych warunków.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodna z RODO o przetwarzaniu danych osobowych przez Firmę ORO-KARTON Joanna Tęcza Czeluśnica 19 38-204 Tarnowiec tel./fax 134455522, e-mail: orokarton@wp.pl

z dnia 24-05-2018

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma PHU ORO-KARTON z siedzibą w Czeluśnicy 19 38-204 Tarnowiec

2. Osobą kontaktową w sprawie ochrony danych osobowych jest Izabela Jarecka, dostępna pod adresem e-mail: orokarton@wp.pl

3. Pani/Pana dane mogą być lub będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody art. 6 ust.1 lit. A

  • do kontaktów między firmami w celu współpracy  art. 6 ust.1 lit. B;
  • do wymogów ustawowych, tj. konieczności wypełnienia przez ORO-KARTON obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa art. 6 ust.1 lit. C
  • do uzasadnionych wymogów administratora , tj. konieczności realizacji prawnie uzasadnionych interesów ORO-KARTON  art. 6 ust.1 lit. F

4. Celem zbierania danych jest wykonanie wzajemnych umów. Państwa dane są gromadzone i przetwarzane na potrzeby:

  • zawierania i negocjowania umów przez ORO-KARTON
  • wykonywania i realizacji zawartych umów sprzedaży
  • rozliczania płatności

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

6. Przetwarzanie danych przez ORO-KARTON ma również umożliwić komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej, oraz umożliwić przesyłanie informacji o dostępnych produktach i usługach.

7. ORO-KARTON może przetwarzać następujące kategorie pozyskanych od Państwa danych osobowych:

  • dane firmowe ( imię i nazwisko, adres firmy, NIP, Regon)
  • dane kontaktowe ( np. numer telefonu, adres korespondencyjny, e-mail)
  • dane transakcyjne
  • dane dostępne publicznie lub pozyskane od podmiotów trzecich ( np. dane pozyskane z CEIDG, KRS)

8. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy, tylko w niezbędnym zakresie. Odbiorcami Państwa danych mogą być organy publiczne, instytucje prawne lub podmioty trzecie upoważnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. Ministerstwo Finansów, Urząd Skarbowy, biura informacji gospodarczej.

9. Podanie danych jest dobrowolne , lecz niezbędne do wykonania wzajemnych umów handlowych.

10. Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych uzależniony jest od realizacji przyjętych celów, czyli przez czas , w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych.

11. Dane udostępnione przez Państwa nie podlegają profilowaniu, nie są przetwarzane w celach reklamowych i marketingowych przez zewnętrzne podmioty.

12. Administrator ORO-KARTON może udostępnić Państwa dane w ramach prowadzonej działalności podmiotom świadczącym usługi na rzecz ORO-KARTON np.; przewoźnikom. Udostępnienie danych następowało będzie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

13. Jako administrator Państwa danych ORO-KARTON zapewnia prawo dostępu do danych, możliwości ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenie ich przetwarzania. Możecie Państwo także skorzystać z uprawnienia do złożenia do administratora sprzeciwu wobec przetwarzanych danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

14. Prawa , które przewiduje rozporządzenie , w szczególności prawo do uzyskania kopii danych osobowych, prawo do przeniesienia danych, ich usuwania i ograniczenia można realizować od 25 maja 2018 roku.

Powyższe informacje realizują obowiązek prawny, zawarty w Klauzuli informacyjnej zgodnej z RODO

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4 maja 2016 roku , stosuje się od dnia 25 maja 201

Back to top of page